Home / Complaints procedure

Complaints procedure

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a Zákonu pro ochranu spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží") zakoupené od společnosti W-Technika group s.r.o. (dále jen "prodávající"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce (potvrzeno podpisem na dodacím listu).

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho převzetí od dopravce, je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, pokud bude zboží použito i přes jeho zjevnou vadu.

2. Lhůta pro uplatnění práv

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu vyřizování oprávněné reklamace.

Reklamace bude ze strany prodávajícího řešena neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak (např. pokud povaha reklamace vyžaduje účast výrobce). Uplatněním reklamace se rozumí řádné předání reklamovaného zboží prodávajícímu (případně doručení na adresu jeho provozovny) včetně všech náležitostí nutných k vyřízení reklamace.

3. Podmínky pro uplatnění reklamace

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k prokázání existence záruky, oprávněnosti uplatněného práva z odpovědnosti za vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě zboží. Při uplatnění reklamace musí kupující předložit doklad potvrzující nákup zboží od prodávajícího a specifikovat konkrétní vadu/vady, pro kterou je zboží reklamováno. Zboží musí být čisté a kompletní (nebo včetně všech součástí nutných k ověření reklamované vady).
Dostane-li kupující na nějakou vadu slevu, nelze poté tuto vadu již reklamovat.

Reklamace nemusí být uznána za oprávněnou v případě nesplnění některé z těchto podmínek:

  • zboží musí být používáno v souladu s příslušnou dokumentací ke zboží (návod, případně záruční list, pokud je součástí)
  • záruční plomba (pokud jí je zboží opatřeno, např. ve formě samolepky) nesmí být poškozena nebo odstraněna, na zboží nesmí být proveden dodatečný zásah
  • zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují
  • vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy, násilným poškozením, neodbornou instalací nebo změnou parametrů, zacházením, obsluhou, zanedbáním péče o zboží

Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána jako oprávněná. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1. 4. 2017 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti platné pro vyřizování reklamací a záruku za zboží.

Společnost W-Technika group s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.

obálka

Do you want to be informed about the latest news in thermography?